www.audiograf.no

Avtalen mellom helseforetakene og NAV om formidling av høreapparat og høretekniske hjelpemidler (2009)

2019-07-09

For å gi anledning til en dypere forståelse for hvordan høreapparatformidlingen fra myndighetens side er tenkt å se ut legger vi ut avtalen som skulle sørge for bedre rammevilkår. Allerede i 1998 vedtok Stortinget igjennom St.meld. nr. 8 (1998-99) at endring i hørselsomsorgen måtte vurderes. I 2002 kom Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede, og i 2007 Å Høre og Bli Hørt - som resulterte i avtalen under. Den er vedtatt av både helseforetak og sykehus, men dessverre er det ikke vanskelig å finne avtalebrudd. I beste fall vet ikke de ulike sykehusene om den eller hva den egentlig inneholder. I verste fall ignoreres den. Vi vil oppfordre sykehusaudiografer til å sette seg inn i dette, finne hvorvidt eget sykehus har vedtatt den og kommunisere innholde og eventuelle avtalebrudd til ledelsen. 


Link til originaldokumentet

HELSE NORD

HELSE MIDT-NORGE

HELSE VEST

HELSE SØR-ØST

 

Avtale om samarbeid

mellom de regionale helseforetakene og

Arbeids- og velferdsdirektoratet

om formidling av høreapparat og

høretekniske hjelpemidler

 

Avtalen er inngått mellom:

 

Helse Nord RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Sør-Øst RHF

og

Arbeids- og velferdsdirektoratet

.

 

 

Henvendelser

Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til:

 

Helse Nord RHF Besøksadresse: Sjøgata 10, Bodø

Postadresse: 8038 Bodø

Telefon: 75 51 29 00

www.helse-nord.no

 

Helse Vest RHF

Besøksadresse: Nådlandskroken 11, Stavanger

Postadresse: Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger

Telefon: 51 96 38 00

www.helse-vest.no

 

Helse Midt-Norge RHF

Besøksadresse: Strandveien 2, Stjørdal

Postadresse: Postboks 464, N-7501 Stjørdal

Telefon: 74 83 99 00

www.helse-midtnorge.no

 

Helse Sør-Øst RHF

Besøksadresse: Grønnegata 52, 2303 Hamar

Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar

Telefon: 02411

www.helse-sorost.no

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Besøksadresse: Akersgata 64-68, Oslo

Postadresse: Postboks 5, St.Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: 21 07 00 00

www.nav.no

 


1. Innledning

Samarbeidsavtalen bygger på at de regionale helseforetakene og Arbeids- og velferdsetaten har et felles ansvar for å sikre en god og helhetlig prosess for utredning, tilpasning og formidling av høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Dette skal bidra til god og helhetlig rehabilitering/habilitering på hørselsområdet.

Arbeids- og velferdsetaten sitt ansvar følger av kapittel 10 første ledd bokstav b) i Lov om folketrygd, Forskrift til lov om folketrygd §10-7 første ledd bokstav b), om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer, og rundskriv til folketrygdlovens §10-7 første ledd bokstav b) — Høreapparat og tinnitusmaskerer.

Spesialisthelsetjenestens ansvar følger bl.a. av Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om pasientrettigheter, Forskrift om prioritering 1 helsetjenesten (med veiledere), Forskrift om habilitering og rehabilitering, Forskrift om individuell plan, Forskrift til lov om folketrygd §10-7 første ledd bokstav b), om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer, Vedlegg 3 til folketrygdlovens §10-7 b - krav til kvalifikasjoner, regler for undersøkelse, krav til utstyr,lokaler mv. og om faglig medvirkning ved undersøkelse av hørselshemmede, avtrykk av øregang og tilpasning av høreapparat

Under henvisning til oppdragsdokument for 2009 samt brev datert 02.02.2009 fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene og brev av 08.12.2008 fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Arbeids- og velferdsetaten inngås det avtale for samarbeidet mellom de regionale helseforetakene, Helse-Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Avtalen bygger på departementenes oppfølging av rapporten ”Å høre og bli hørt”.

 

2. Formål

Et vellykket habilitering/rehabiliteringsarbeid forutsetter samarbeid og samordning på tvers av faglige og administrative skillelinjer.

Formålet med denne avtalen er å sikre samhandling som gir brukere med behov for høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler et helhetlig tilbud av god kvalitet og dermed mulighet for deltakelse og likestilling.

Avtalen skal bidra til å samordne forvaltning, formidling og tilpasning av høreapparat samt oppfølging til beste for brukeren ved å klargjøre spesialisthelsetjenestens og Arbeids- og velferdsetatens selvstendige ansvar og oppgaver på dette området, samt oppgaver som må løses i fellesskap.

 

3. Definisjoner

Med ”regionalt helseforetak (RHF)” forstås den juridiske enheten Regionalt helseforetak, somi samsvar med Lov om spesialisthelsetjenester skal ”sørge for” at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon. 

Med ”helseforetak/sykehus” forstås i denne sammenheng den juridiske enheten Helseforetak, som er eid av regionalt helseforetak, og som yter spesialisthelsetjenester etter avtale med regionalt helseforetak, og som består av ett eller flere sykehus, eventuelt privat ikke-kommersielt sykehus med driftsavtale.

Med ”avtalespesialister” forstås legespesialister innen faget øre-nese-halsmedisin, som har avtale med regionalt helseforetak. som omfatter tilpasning av høreapparat.

Med NAV Hjelpemiddelsentraler (HMS) forstås NAV sine operasjonelle enheter med overordnet og koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede.

Med NAV lokalt forstås Arbeids- og velferdsetatens operasjonelle enheter i kommunene.

 

4. Ansvar

Følgende oppgaver inngår i de regionale helseforetakenes ”sørge-for” ansvar etter spesialisthelsetjenesteloven, jf. rapporten ”Å høre og bli hørt” (Helsedirektoratet 2007, IS-1483):

Arbeids- og velferdsetaten har ansvar for å:

 

5. Samarbeidsoppgaver

De regionale helseforetakene og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal innenfor sine respektive ansvars- og kompetanseområder legge føringer for samarbeid, tilpasset de lokale forhold, om helhetlige løsninger for den enkelte bruker.

Arbeids- og velferdsetaten og de regionale helseforetakene vil samarbeide om å finne gode modeller for lokal tverretatlig samhandling, samt retningslinjer for lager, logistikk og refusjon av høreapparater, herunder avklare problemstillinger rundt behov for registrering av høreapparater. Det sikres medvirkning/forankring i Arbeids- og velferdsetaten, NAV hjelpemiddelsentral, regionale helseforetak, helseforetak og avtalespesialister samt aktuelle brukerorganisasjoner. Regionale helseforetak skal bidra i arbeidet med å utarbeide forskrifter og rundskriv.

Lokalt skal det etableres samarbeidsrutiner mellom helseforetakene/sykehusene, hjelpemiddelsentralene, kommunene og Statped (Jf. Forskrift om habilitering og rehabilitering) som bl.a. kan omfatte:

 

6. Brukermedvirkning og etikk

Partene forpliktes til å sikre at generelle etiske retningslinjer for helsesektoren følges og at brukermedvirkning ivaretas slik at brukerne gis reell innflytelse på beslutninger, både på system og individnivå.

 

7. Evaluering

Partene gjennomfører årlige evalueringsmøter og kan avtale uavhengig evaluering av ordningen som grunnlag for revidering av avtaler. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for å innkalle til slikt møte innen utgangen av første tertial.

 

8. Tvister, reforhandling og brudd på avtalen

Tvister knyttet til innholdet i denne avtale eller gjennomføring av den skal søkes løst gjennomforhandlinger.

Dersom en av partene mener at avtalen ikke fungerer i forhold til intensjonen eller oppgaveløsningen, legges dette frem for den annen part, med forslag til tiltak.

Dersom en av partene mener at det er brudd på deler av eller hele avtalen, kan partene ensidig kreve at avtalen tas opp til ny vurdering.

 

8. Ikrafttredelse og varighet

Avtalen er gjensidig forpliktende og gjelder fra den dato den er underskrevet av begge parter.

Avtalen løper til den sies opp av en eller begge parter. Avtalen har en gjensidigoppsigelsesfrist på 6 måneder.

Tweet this!