Om audiografer og Audiografforbundet

Audiografer er spesialutdannet innen hørsel, med hovedvekt på utredning og rehabilitering. Vi er autorisert helsepersonell, bundet av helsepersonelloven.

Audiografen arbeider i nær kontakt med den hørselshemmede, og ofte over tid. Audiografen skal bidra til å øke hørselshemmedes muligheter for livsutfoldelse, og i å ha et meningsfylt sosialt liv. Hørselen er en viktig sans for språkutvikling, sosial aktivitet, arbeidsliv og utdanning. 

Audiografen er en profesjonell støttespiller for den hørselshemmede.

Audiografyrket befinner seg i et spennede felt der en må beherske avansert teknologi, ha omsorg for pasienter og samarbeide med kolleger fra flere yrkesgrupper som øre- nese- og halsspesialister, audiofysikere og audiopedagoger.

Audiografen kan være ansatt ved sykehus med ØNH-avdeling og hørselsentraler eller hos avtalespesialister under forskjellige helseforetak. Audiografen kan også jobbe ved NAV- hjelpemiddelsentraler og hos høreapparatleverandører. Det finnes også audiografer med egne selvstendige bedrifter. NTNU er det eneste universitet i Norge som tilbyr bachelor i audiologi, noe som gjør fagmiljøet spisset og unikt. 

Pr. 1. august 2017 er minstelønnen for audiografer uten ansiennitet kr 385.000,- og med 10 års ansiennitet kr 460.000,-.

Audiografforbundet er en liten organisasjon, men med store og viktige saker

Audiografforbundet har i mange år vedtatt å jobbe for audiografers rettigheter. Vår målsetting er et audiografer i langt større grad enn i dag skal gis muligheten til å praktisere sitt egen yrke på en selvstendig basis. I dagens system er det et vakuum når det kommer til oppfølging av høreapparatbrukere. Dagens tilbud er i all hovedsak sentert til større byer og tettsteder, mens det er mange geografiske området som ikke har et nærtilbud. Hovedbudskapet til Audiografforbundet er at folk bør kunne få hjelp med noe så basalt som hørsel der de bor. Konsekvensene av denne mangelen er i milliardsklassen. 

Audiografforbundet er opptatt av etikk, og har satt ned et eget utvalg som jobber fortløpende med dette