www.audiograf.no

Mulig avklaring for helprivate audiografer

Helse Midt ser verdien av de helprivate

2019-02-05

Helse Midt-Norge (HMN) er midt i en prosess der de ønsker å ruste opp hørselsomsorgen. Som et ledd i dette føres en tydelig linje mot avtalespesialistene (private øre, nese, hals-leger med egne avtaler) med tanke på å få de til å ansatte egne audiografer. Dette er selvsagt forbilledlig i all den tid et tverrfaglig samarbeid er positivt for både lege, audiograf og pasient. At HMN samtidig påla de samme legene å avslutte samarbeidet med landsdelens helprivate audiografene har derimot ført til skarpe reaksjoner. Saken rammer hele 24 audiografer og mange tusen brukere. Audiografforbundet og Helse Midt-Norge har i dag hatt et avklaringsmøte der verdien til en hver audiograf sto i fokus. Det var et konstruktivt møte der framtidige samarbeidslinjer ble trukket, dels med styrke audiograftilbudet i Midt-Norge - ikke redusere det. 

Uavhengig av intensjonen til Helse Midt-Norge har det skapt et stort engasjement blant brukere, politikere, audiografer og forbund når lokalsamfunn står i fare for å miste den lokale audiografen. Etter at Laila Glemme i 1983 som den første audiografen startet opp egen praksis med velsignelse fra det som da het Regionsykehuset i Trondheim har mange andre audiografer fulgt etter. Grunnlaget for driften ligger i å kunne tilpasse høreapparater formidlet av NAV. Uten den muligheten har allerede flere klinikker, med totalt 8 audiografer, meldt at de vil melde oppbud. Dette er klinikker som fungerer som et lavterskeltilbud, hvor de tilbyr alt fra ordninære audiograftjenester til tjenester det offentlige vanligvis ikke dekker. Hjemmebesøk og sykehjemsbesøk er blant disse. Flere har også tett kontakt med kommunale hørselskontakter og ikke minst lokallagene til Hørselshemmedes Landsforbund. De har sitt virke "der folk bor" og er på mange måter legemsgjørelsen av det som mangler i hørselsomsomsorgen. Ankepunktene er høyere egenbetaling for brukerne og mangelen på tverrfaglighet.

Audiografforbundet har over flere år vært klar på at det er uheldig at de helprivate audiografene ikke inngår et den offentlige hørselsomsorgen, men uansett form har en hver audiograf en enorm verdi i sitt virke. Når det offentlig ikke tar ansvar er det til beste for brukeren å kunne søke annen bistand. så fremt det er av innenfor gode faglige rammer. At det nå kommer signaler på at det offentlige tar sitt ansvar i form av flere desentraliserte audiografer i Midt-Norge er gledelig. Den geografiske dekningen er likevel for liten, og forbundet ser ingen grunn til å sparke bein under de av våre medlemmer som har fullt fungerende lokale audiografklinikker. Når både lokale hørselslag, fastleger, ØNH-leger, ordførere og hele kommuner reagerer bør de lyttes til. 

Som et ledd i denne saken har Delta gjort en juridisk vurdering som du finner her. Audiografforbundet vil aldri kunne støtte drift som er i strid med lover og regler. At private audiografer rett og slett ikke kan utføre yrket sitt under eget tak, eller at avtalespesialister ikke har lov å samarbeide med de er myter som ikke bør få leve videre. Vi henstiller de som mener de anderledes til å dokumentere dette. I så fall vil vi være de første til å beklage. Det er derimot strenge regler forbundet med drift der offentlig og privat drift berører hverandre. Hvert helseforetak er også i sin fulle rett til å styre sine avtalespesialister slik de ser det best. Audiografforbundets landsmøte har i en årrekke vedtatt at vi skal jobbe for refusjonsrett for audiografer, og det er denne type drift helprivate audiografer utfører. En mobilisering for å beskytte våre medlemmers levebrød er selvsagt enten det er en eller 24 arbeidsplasser som står i fare. Vi minner om vårt landsmøte i november der forbundets framtidige politikk skal debatteres. 

(Saken fortsetter under bildet.)

HMN 5.2.mindre.jpg

(Fra høyre: Saksbehandler Arnt Hasfjord, assisterende fagdirektør Kristian Onarheim, fagdirektør Henrik A. Sandbu, nestleder i Audiografforbundet Jorid Løkken og leder Håvard Ottemo Paulsen. Foto: Hanne Sterten, fungerende kommunikasjonsdirektør)

Dagens møte var svært positivt i all den tid det hele veien var en åpen og ærlig dialog der mye læring fant sted. Det er ingen tvil om at hørselsomsorgen er en avansert materie å sette seg inn i. I et vev av faglige, medisinske og ikke minst politiske hensyn mangler en helhetlig plan. Denne er nå bestilt av Helse- og Omsorgsdepartementet, men før den forligger er det opp til hvert enkelt helseforetak og sykehus å hensynsta forskning og beregninger på demografiske forhold og kostnadene forbundet med ubehandlende hørselstap. I dag var vårt fokus på at de helprivate audiografene utgjør et faglig sterkt og fullgodt alternativ til det offentlige. Dette mener vi ble godt mottatt. Ulikheten imellom landskapet og kartverket, som det ble uttalt, kan ikke overses. Det er ikke ønskelig å ødelegge for eksisterende tilbud. Hvordan dette kan unngås ble ikke endelig avklart, men vi håper å kunne formidle endelig avslutning på denne saken innen kort tid. 

Tweet this!