www.audiograf.no

Eget avsnitt om audiografer i forslag til statsbudsjett 2018

2017-10-18

Fra side 244.

Audiografer

Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert rett til refusjon ved tilpasning og justering av høreapparat hos privatpraktiserende audiograf, jf. Innst. 40 S (2015–2016). For personer med hørselsutfordringer vil audiograftjenester ofte kun dekke en del av tjenestebehovet. Refusjonsrett for audiografer vil kunne bidra til å stykke opp tjenestetilbudet på en uheldig måte for pasientene. Kommuner og regionale helseforetak mottar i dag bevilgninger over statsbudsjettet for å finansiere sitt tjenestetilbud. En utvidelse av folketrygdens finansiering av tjenester som helseforetakene og kommunene har ansvar for, kan bidra til å uthule helseforetakenes og kommunenes ansvar. I dag utføres det meste av audiograftjenester i spesialisthelsetjenesten, enten i samarbeid med privatpraktiserende øre-nese-hals spesialister eller i sykehusene ved hørselssentralene. Privatpraktiserende audiografer vil kunne tilby tjenester som i dag ligger til spesialisthelsetjenesten, men også tjenester kommunene er ansvarlige for å tilby. Det vil skape uklarhet i om det er kommunen eller spesialisthelsetjenesten som er ansvarlig for innholdet i tjenestetilbudet. Kostnads- og kvalitetskontrollen i tjenestetilbudet for personer med hørselsutfordringer kan bli svakere enn i dag. Ut fra en samlet vurdering vil refusjonsrett for audiografer ikke gi et bedre tilbud til pasientene.

Det er satt i verk flere tiltak for å forbedre tjenestetilbudet til personer med nedsatt syn og hørsel, jf. bl.a. Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017–2019. Etablering av primærhelseteam og oppfølgingsteam skal tilrettelegge for bedre oppfølging, økt tverrfaglighet og koordinering av tjenester. Kompetanseløft 2020 inneholder tiltak for å bedre ledelsen og øke kompetansen i kommunene, og regjeringen gir tilskudd til læringsnettverk for bedre pasientforløp for eldre og kronisk syke. Aktuelle tiltak som kan vurderes vil være systematiske etterkontroller etter tilpasning av høreapparat og ulike lærings- og mestringstilbud, prøveprosjekt med audiografer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og økt bruk av ambulerende audiografer fra spesialisthelsetjenesten. For å kunne gi et godt tilbud av helse- og omsorgstjenester til hørsels- og synshemmede, må kommunene vurdere behov for personell med fagspesifikk kompetanse. Samarbeid med brukerorganisasjoner kan bidra til å heve kvaliteten i tjenestene. Tilskudd til likepersonsarbeid foreslås videreført i 2018.

Del på facebook Del på Facebook Del på twitter Tweet this!