www.audiograf.no

Bachelor i audiologi ved NTNU

Audiograf - det handler om hørsel

Er du interessert i helse, omsorg, teknikk, lyd og mennesker? Kunne du tenke deg å jobbe med barn, voksne og eldre som har hørselsproblemer? Hva med å bli ekspert innen et område som har stor betydning for en mengde mennesker? Da kan audiografyrket være noe for deg.


 

 

 

 

Økende andel hørselshemmede

Det finnes omtrent 700.000 mennesker som har hørselsvansker i Norge. I følge HLF vil hver femte nordmann i 2020 ha en eller annen form for hørselshemming. Det vil derfor også i framtiden være et stort behov for audiografer.
 

Hva er en audiograf?  

En audiograf er ekspert på hørsel og spiller en viktig rolle innen helsesektoren, med ansvar for utredning og rehabilitering av hørselshemmede. Det finnes mange ulike hørselstap og ulike årsaker til at hørselen er svekket. De viktigste oppgavene til en audiograf er å gjennomføre en rekke tester for å avdekke hvilket hørselstap det er snakk om og årsaker til hørselstapet. Videre har audiografen ansvar for rehabilitering gjennom å tilpasse høreapparat og bidra med rådgivning.
 
Rådgivning til pasienter er knyttet til audiografens kompetanse på hørsel, tekniske hjelpemidler, psykososiale konsekvenser av hørselstap, hørestrategier samt rettigheter til pasientene. Pasientene som audiografen møter i sin hverdag kan være alt fra spedbarn til voksne og eldre. Samtidig vil man som audiograf bidra med veiledning til andre yrkesgrupper, hvor forebygging av hørselsskader og tinnitus er viktige innsatsområder i årene som kommer.
 
Audiografen jobber som regel i team sammen med andre spesialister, for eksempel øre-nese-hals leger, audioingeniører og audiopedagoger. Som audiograf jobber du ikke turnusskift. Les mer om audiografens yrkeshverdag.
 

Karrieremuligheter og videreutdanning

Med audiografutdannelse fra NTNU vil det være ulike arbeidsplasser som er aktuelle. Det mest vanlige er å jobbe ved hørselssentraler på sykehus og hos privatpraktiserende øre-nese-hals-leger. Audiografer jobber også ved hjelpemiddelsentraler som rådgivere, hos leverandører av høreapparater, i bedriftshelsetjenesten og innen ulike helsetjenester i kommunene. Flere audiografer har også i de senere årene startet sine egne private klinikker. På landsbasis er arbeidsmarkedet  for audiografer for tiden ansett for å være godt. Norske audiografer er attraktive jobbsøkere også i utlandet. 
 
Med bachelor fra audiografutdanningen kan du søke på ulike videreutdanninger. Masterutdanninger som du kan velge i Norge er blant annet master i helsevitenskap. Rene masterutdanninger i audiologi finnes i utlandet, for eksempel i Sverige. 
 
Les mer om evt videreutdanning.
 

Studieløp

Audiografutdanningen på NTNU er den eneste i Norge. Klassene er forholdsvis små, noe som er positivt både for læringsmiljøet og klassemiljøet generelt. Samtidig er kontakten mellom lærerne og studentene nær, noe studentene setter pris på.
 
første studieår blir du kjent med audiografyrket gjennom forelesninger, ferdighetstrening på vår lab, gruppearbeid og praksis. Det fokuseres på hørselsutredning hvor du lærer deg å gjøre forskjellige tester, for å avdekke ulike typer hørselstap. Samtidig får du kjennskap til fag som blant annet lydlære, kommunikasjon og audiologisk medisin hvor du i sistnevnte fag lærer om ulike diagnoser og tilstander i hørselssystemet. 
 
andre studieår er det fokus på rehabilitering av hørselshemmede. Dette innebærer at du blant annet får lære om høreapparater og høreapparattilpasning, om psykologi og sosial rehabilitering av hørselshemmede. Du får også utviklet din kompetanse som rådgiver for pasienter, pårørende og annet helsepersonell. 
 
tredje studieår har du i høstsemesteret anledning til å fordype deg i ulike valgfrie emner som du enten kan ta på selve utdanningen, ved klinikker rundt om i landet eller i Australia ved vår samarbeidsutdanning. Fordypningsemnene er for tiden: Tinnitus, arbeidsrelatert rehabilitering, cochleære implantater, høreapparat, hørselshjelpemidler og store og kompliserte hørselstap. I siste semester er det fokus på metodekurs og bacheloroppgave.
 
(Tekst og video hentet fra Audiografutdanning med deres tillatelse.)

 

Tweet this!