EmisjonerAudiometri - eldreHøreapparat_tilpasning_voksne

EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Historisk om audiografer fra Helse- og omsorgskomiteen

Audiografer trukket fram som løsningen på ventelistene

Komiteen mener det er behov for flere audiografer enn vi har i dag. I dag er det 270 audiografer og 700 000 hørselshemmede. Komiteen mener det er svært uheldig at pasienter risikerer å vente i over ett år for å få hjelp til sine hørselsproblemer.

20150430_111402_flipp.jpgEtter at leder Håvard Ottemo Paulsen og styremedlem Erik Harry Høydal (bildet) la fram tallene på antall hørselshemmede i forhold til antallet kliniske audiografer her i landet brukte Helse-og omsorgskomiteen disse i et helt nytt avsnitt i sin innstilling til den kommende Folkehelsemeldingen. Dette er meget gledelig for alle landets hørselshemmede, og et definitivt gjennomslag for Audiografforbundets politiske arbeide.

-I slike store meldinger er sjeldent hørsel omtalt, men dette her er over all forventning og meget konkret med tanke på tiltak. At i det hele tatt ordet "audiograf" er med er utrolig artig og oppmuntrende, sier en sprudlende leder Håvard Ottemo Paulsen.

Han biter seg også merke i at komiteen legger stor vekt på forebygging, og at de allerede nå lanserer at faktisk tiltak for å øke antallet audiografer vil være en del av den i den kommende stortingsmeldingen, Framtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet.

-Vi har meldt oss til den kommende høringen, og skal der påpeke hvordan audiografene kan jobbe med alle aspekter innen hørsel, selvsagt også forebygging. Vi er meget spente på hva komiteen tenker er den beste måten å øke antallet audiografer på. At dette kommer i primærhelsemeldingen tolker vi dithen at det er snakk om audiografer ut i kommunene - hjelp der folk bor. Dette er vårt credo. Ferdig utredede pasienter skal ikke måtte benytte seg av spesialisthelsetjenesten for noe så basalt som å kunne få høre. Kommunalt fastlønnstilskudd fra HELFO, direkteoppgjørsavtaler fra HELFO (refusjonsrett) og nå den nye vrien fra Bent Høie om lovpålagte kommunale tjenester er alle mulige tiltak.  Nå skal et samlet styre reise til Molde på HLFs årsmøte og der skal vi feire dette behørig sammen med våre gode støttespillere!

Her er avsnittet i sin helhet:

2.23 Forebygge syns- og hørselstap

Komiteen mener nedsatt sansetap som syn og hørsel kan føre til redusert sosial kontakt, ensomhet og større risiko for både psykiske og fysiske helseplager. Dessuten fører redusert syns- og hørselshemming for mange til en dårligere tilknytning til utdanning og arbeidsliv. Komiteen vil vise til at flere yngre får nedsatt hørsel, og mange eldre blir feildiagnostisert med demens pga. manglende oppfølging for nedsatt hørsel. Komiteen mener det vil være mer samfunnsøkonomisk lønnsomt, samt fremme folks livskvalitet, å forebygge bedre både hørsels- og synstap, enn å la folk leve med begrensningene.

Komiteen mener det er behov for flere audiografer enn vi har i dag. I dag er det 270 audiografer og 700 000 hørselshemmede. Komiteen mener det er svært uheldig at pasienter risikerer å vente i over ett år for å få hjelp til sine hørselsproblemer.

Komiteen mener det er viktig å finne gode tiltak for å redusere ventelistene innen hørselsomsorgen. Dette er noe komiteen vil komme tilbake til i behandlingen av Meld. St. 26 (2014–2015), Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.

(Kilde: stortinget.no)