EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

CMV-screening for alle

Artikkelforfatter Ulrika Löfkvist er førsteamanuensis og forskningsleder ved UiO. I reviderte retningslinjer for nyfødtscreening er det kun barn med ikke godkjent hørselstest, vha otoaktusike emisjoner, som skal testes for cytomegalovirus (CMV). Löfkvist la opprinnelig denne teksten ut på sin Facebook-profil, og viste da til denne artikkelen.

Det är hög tid att vi i Norden också börjar CMV-screena alla nyfödda barn som inte klarar hörselscreeningen på BB - och ännu hellre borde vi CMV-screena ALLA nyfödda barn!

Kongenital cytomegalovirus infektion är mkt vanligt förekommande i samhället. Konsekvenserna för de mest drabbade barnen är allvarliga - konsekvenser som hade kunnat undvikas helt om blivande mödrar hade informerats om hur man kan skydda sig från att smitta sitt ofödda barn under graviditeten. En del barn med symptomatisk dör när de föds eller föds med multihandikapp. Detta hade kunnat undvikas eller reduceras med preventiva åtgärder.

De flesta barn med CMV (90 %) föds dock utan några synliga symptom. Under barndomen uppdagas successivt symptom och viruseffekter, olika mycket o olika snabbt, hos de som drabbats av CMV infektion i fosterstadiet. Tex olika typer o grader av hörselnedsättning, autismspektrumstörning, mental retardation, ADHD, synpåverkan, oralmotoriska svårigheter, epilepsi, specifik språkstörning, utslagen balans, svårigheter med uppmärksamhet/impulskontroll, avvikande pragmatik, matproblematik etc.

En hög grad av komorbiditet föreligger - dvs många barn med medfödd CMV infektion kan ha flera olika diagnoser och/eller svårigheter samtidigt. Glädjande är att det också finns barn med kongenital CMV infektion och hörselnedsättning som utvecklar adekvat talspråksförmåga o kognitiva förmågor över tid - trots allt. Spridningen är mao stor i gruppen. Viktigt att vi ser till individens behov och skräddarsyr behandling o interventionsinsatser för barnen med CMV och deras familjer.

Med info till blivande föräldrar och en nationell screening hade fler barn sluppit smittas av CMV infektion inkl risken att drabbas av hörselnedsättning etc och de få som trots allt fortsatt smittas i framtiden skulle genom tidigare upptäckt kunna få antiviral medicin när de föds och även tidigare fått andra mer specifika interventionsinsatser inkl en mer noggrann hörseluppföljning mm.

När börjar vi screena?