EU17

EU17, 9-10. november! I tillegg til generell informasjon kommer det bilder og korte artikler fortløpende igjennom konferansen. Se forsiden og vår helt nye YouTube-kanal! Kick off!

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 30. april 2015 kl. 10.15

Leder Håvard Ottemo Paulsen og styremedlem Erik Harry Høydal

Torsdag 30.4.2015 arrangerte helse-og omsorgskomiteen åpen høring ang den kommende folkehelsemeldinga. HLF hadde taletid i forkant av NAF. NAF gav komiteen god innsikt i hva som genererer de lange ventelistene.

Klikk her for å se HLFs innlegg, tett etterfulgt av vårt eget innlegg. Det vil gi en bedre sammenheng, men klikk her for å gå direkte til NAFs innlegg. Det må bemerkes at våre faktisk forslag ble levert skriftlig i forkant og at vi var oppfordret til å ikke gjenta dette i den muntlige delen. Vi valgte da et hovedbudskap: "det er de ferdig utredede pasientene som kveler spesialisthelsetjenesten". Under følger det som ble lagt fram på selve høringen:

Som HLF ganske riktig påpeker er nedsatt hørsel noe som rammer veldig mange av oss. Så mange som 1 av 5. Per i dag er hjelpen både vanskelig tilgjengelig og ventelistene er lange. Flaskehalsen er åpenbar og lett å fjerne.

Om du er 1 av de 5 må du til fastlegen som vil vurdere om du skal henvises til spesialisthelsetjenesten. Etter lang venting vil du bli grundig utredet og får vite om du trenger medisinsk behandling eller høreapparater. Om høreapparater er det da logisk for oss at man sendes til en audiograf. Slik er det ikke. Audiografen har faktisk ikke mulighet til å hjelpe deg med mindre det sitter en lege under samme tak. I det private må du på nytt innom legen hver gang du skal justere apparatene dine. Dette mener vi er overbehandling. .

Ferdig utredede pasienter bør få oppfølging på riktig behandlingsnivå og ikke ta opp plass i spesialisthelsetjenesten. Denne voksende gruppen, forårsaker de lange ventelistene.

Det å få til en god høreapparattilpasning og gi folk muligheten til å komme ut av en negativ livssituasjon er en helt fantastisk opplevelse. Problemet er at ventelistene kveler mine muligheter til å gi de som trenger det prioritering.

 

Ein arbeidstaker som får problem med hørselen kan i dag gå sjukemeldt i lange tider medan han ventar på time hos audiograf. Eldre som ikkje klarer å høyre kva som blir sagt, slutter å delta sosialt og isolerer seg. Vi ser at isolasjon ofte er første steg til ein tidlig sjukeheimsinnleggelse. Ved å gjøre audiograftjenestene mer tilgjengelig vil vi få flere som står lengre i arbeidslivet og vi vil få eldre som i langt større grad deltar i samfunnet. Om vi kan utsette ein sjukeheimsinnleggelse med to veker, har vi dekka kostnaden av eit par høyreapparat. En statlig undersøkelse i Danmark frå 2006 estimerte produksjonstap som følge av hørselsnedsetting til fleire milliarder årlig. Kort sagt vil et større antall audiografer være en god samfunnsøkonomisk investering.

Per i dag er vi cirka 270 audiografer, og vi kan ikke se noen plan for å øke dette tallet. Rekrutteringa til studiet er bra,  men studenter faller fra når de ser at det ikkje er stillingar til dei. Paradoksalt nok,  skjer dette samtidig som at køene veks over heile landet.

 

Vi representerer den eneste yrkesgruppen som har grundig utdanning i både hørselsutredning og høreapparatstilpasning. Vårt store mål er å gi folk en lettere tilgang på vår kompetanse.

Takk for at vi fikk komme.