Landsmøte og EU19

LM19 og EU19, 6.-8. november!

-Ønsker innspill fra audiografer

Utvikling av nasjonale retningslinjer for audiografutdanningen

Høsten 2017 startet arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. 

Utvikling av nasjonale retningslinjer for audiografutdanningen – vi ønsker innspill fra landets audiografer

Høsten 2017 startet arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av grunnutdanningene i helse- og sosialfag. Se link: www.regjeringen.no/rethos

Retningslinjene er en del av et nyetablert styringssystem med tre nivåer for helse- og sosialfagutdanningene:

 1. Universitets- og høyskoleloven. Denne gir hjemmel til faglig styring av utdanningene gjennom rammeplaner.
 2. Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger av 06.09.2017 nr. 1353. Den fastsetter felles formål og felles innhold for alle grunnutdanningene. Forskriften setter også rammer for arbeidet med retningslinjer for hver enkelt utdanning.
 3. Retningslinjer for hver enkelt utdanning. De skal beskrive formål med den enkelte utdanning og forventet sluttkompetanse i form av læringsutbytte for ferdige kandidater.  

Retningslinjene skal blant annet: 

 • inneholde formålsbeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og krav til studiets oppbygging, herunder eksterne praksisstudier, for den enkelte utdanning 
 • utformes som læringsutbyttebeskrivelse med forventet sluttkompetanse hos ferdige kandidater 
 • kunne fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres og samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet
 • gjelde for alle utdanningene og for alle de berørte sektorene.

 

Videre skal retningslinjene utformes i tråd med:

 1. Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
 2. Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
 3. Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
 4. Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren.  
 5. Nasjonalt og internasjonalt regelverk.

 

Arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer er organisert som et prosjekt og er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Retningslinjene skal være førende for institusjonenes arbeid med utdanningene, men skal samtidig gi de handlingsrom til faglig utvikling, nyskaping og institusjonell tilpasning.

Programgruppe for audiografutdanningen består av (f,v,) Camilla Mikalsen, Lars Gunnar Rosvoldaunet (leder), Siri M. Bergseth (nestleder), Ingvild Ørland, Jonas Brännström og Vinay Swarnalatha Nagaraj. Camilla og Siri representerer Helseforetakene mens Lars Gunner og Vinay representerer studieprogram for audiologi v. NTNU. Ingvild er studentrepresentant for de studentene som går ved utdanningen nå og Jonas jobber ved audionomutbildningen i Lund/Sverige.

rethos komiteen_500x308.jpg

Vi vil frem til september jobbe med å utvikle nye læringsutbyttemål for audiografutdanningen. Vi har hentet innspill fra både ØNH-legeforeningen, Audiopedagogutdanningen, HLF og Audiografforbundet. Videre vil vi også snakke med andre helsefagutdanninger som er naturlige samarbeidspartnere for oss. Vi skal tenke helhetlig og fremtidsrettet, og målet er at studentene i fremtiden skal være enda bedre utrustet når de kommer nyutdannet ut i feltet. Det er et ønske fra Helseforetakene at nyutdannede skal være enda bedre på å se hele mennesket samt være bedre rustet til å møte fagmiljøet og kunne bidra til høyere faglig utvikling. Lærerne ved Studieprogram for audiologi skal bruke de endelige læringsutbyttemålene til å sikre en god utdanning og et godt læringsmiljø.

Vi trenger spesielt innspill fra dere audiografer, audiopedagoger, ønh-halsleger og andre i det audiologiske miljøet rundt hvordan vi ser for oss fremtidens audiografer. Hvilke kvalifikasjoner der det viktig at vi har og hvilke utfordringer vil vi møte?

Vi skal før sommerferien være så nært et utkast som mulig, og derfor er det viktig at vi nå får de innspill vi kan få. Vi ønsker også innspill fra dere yrkesaktive audiografer på hva dere tenker audiografer trenger av sluttkompetanse etter endt utdanning. Snakk gjerne med kollegaer og ledere ved deres arbeidsplass og kom med felles innspill. Disse sendes til Lars Gunner på e-post lars.g.rosvoldaunet@ntnu.no